تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - سوتی من خخ


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

 آقا یکی کامنت داده ترازو رو روی پوند تنظیم کردی آی کیو ... عجب سوتی دادم

من متوجه نشدم شما هم ندیدین ترازو رو پوند تنظیم شده؟؟؟؟؟

رفتم روی کیلوگرم تنظیمش کردم دوباره رفتم روی ترازو و وزنم این شد کلیک

آی سوتی دادم

[پنجشنبه 1395/08/20] [13:36] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری