تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - وزن من


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

 ماه قبل وزنم ۵۳ کیلو بود ...

خونه مامان که بودم مامانم گفت فاطمه احساس میکنم لاغر کردی

برای اینکه مطمئن بشم که وزنم کم و زیاد نشده نه یک بار بلکه ده بار رفتم روی ترازو

چشمتون روز بد نبینه در هر ده بار با همین صحنه روبرو شدم یعنی چی؟؟؟؟؟؟    کلیک

بعد از تحقیقات و آزمایشات پی در پی متوجه شدم ترازوی ما

جسم ۱۰ کیلویی رو هم ۱۰۷ نشون میده روزم داشت خراب میشداااا

شب و روزهاتون خوش

[پنجشنبه 1395/08/20] [07:01] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری