تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - لینک تکونی


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

من هفته ای یه بار همه خونه رو تمیز میکنم و جارو میکشم و

بعد میشینم یه چایی می خورم...  یعنی هفته ای یه دونه چایی دارم

عشقم کشید امروز هم بعد از تمیز کردن خونه لینک تکونی کنم

لینک های غیر فعال پاک شدن

فقط چایی نخوردم هنوز

[شنبه 1395/08/8] [19:56] [nilay ] دوستلارین سوزلری