کودک درون من، اکتیو تشریف داره - یک روز برفی


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

صبح که از خواب بیدار شدیم برف همه جارو سفید پوش کرده بود
15 سانتیمتر برف اومده بود
با اسما رفتیم حیاط و کلی عکس گرفتیم و آدم برفی درست کردیم 
من هر سال باید یه آدم برفی درست کنم
اصلا دلم نمیاد برفارو جارو کنم. شوهرم که از خواب بیدار شد همه برفارو با آب داغ ذوب کرد
انقد ضایع شدم

[سه شنبه 1394/11/20] [19:19] [فاطمه ] کامنت