کودک درون من، اکتیو تشریف داره - دوست مجازی من


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

تو را نه چشم هایم می بیند و نه دست هایم لمست می کند

تنها با تمام وجود حست میکنم

چه شباهتی با خدا داری

دوست مجازی من بودنت را قدر می دانم  :)[شنبه 1395/07/24] [11:39] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری