کودک درون من، اکتیو تشریف داره - شیره انگور


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

عاشق کمک کردن به مامان هستم هر کاری داشته باشه اگه بگه فاطمه بیا

با سر میرم کمکش میکنم

مامانم پیر نیست ولی فشار خون داره کار کردن زیاد براش خوب نیست

دو روز تعطیلات رو رفتم کمکش کردم دوشاب انگور درست کردیم

همون شیره انگور

مرحله به مرحله از پخت دوشاب عکس گرفتم میذارم ببینید

۱. اول انگور هارو پاک کردیم  کلیک

۲. اینم آب انگور که گرفتیم  کلیک

۳. آب انگور  رو اجاق گاز   کلیک
 
۴. سه ساعت بعد  کلیک

۵. اینم خود دوشاب    کلیک

۶. تو یه ظرف جدا هم چند تا میوه بهش اضافه کردیم    کلیک

۷. اینم مثل مربا شد دستپخت مامان حرف نداره  کلیک

[شنبه 1395/07/10] [09:20] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری