کودک درون من، اکتیو تشریف داره - خوشحالی اسما


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

چند روز پیش رفتم لباس مدرسه اسما رو گرفتم اصلا داغون

همینطور چندتا دفتر و کیف و جامدادی و ...

اسما خیلی خوشحال بود من نمیدونم چرا هیچوقت شروع مدرسه هارو دوست نداشتم

شاگرد تنبل هم نبودماااا دبیرستان معدلم ۱۶ بود 

تو دیوار اتاق اسما یه تقویم دیواری چسبوندم که هر روز نگاش میکنه و

روزهای گذشته رو خط میزنه

دیشب که روز جمعه رو خط میزد متوجه شدم داره تو اتاقش بالا پایین می پره

ازش پرسیدم چرا گفت مامان اول مهر درست روز پنج شنبه ست آخ جون دو روز تعطیلیم

دیشب به این نتیجه رسیدم که بچه م کاملا به خودم رفته

[شنبه 1395/06/6] [10:00] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری