کودک درون من، اکتیو تشریف داره - خداحافظ


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

  امشب گویی سیاهی شب چادری برای ماتم خورشید شده است

مبادا ستاره ای پی بر این سیل چشم هایش برد

 ماه من !

مرا ببخش اگر واژه ها را از فرار به سوی تو باز می دارم

و درون زندان سینه ام حکم به اعدام آنها میدهم

مرا ببخش اگر بستری پشت خاطره هایم برایت می سازم

که تا ابد لابه لای آن بخوابی

خداحافظ ماه من

[پنجشنبه 1395/06/4] [02:20] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری