کودک درون من، اکتیو تشریف داره - اینم حرفیه


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

یکی از دوستان کامنت داده که : " چرا کامنتارو تایید نمیکنی؟ "

منم جواب دادم چشمام یکم به نور حساس شده چند روز دیگه همه تایید میشن

الان هم کامنت داده که: "عینک آفتابی بزن بشین پای سیستم"

اینم حرفیه 


[جمعه 1395/05/22] [17:15] [فاطمه ] کامنت