کودک درون من، اکتیو تشریف داره - حجاب


کودک درون من، اکتیو تشریف داره
تو خیابون داشتم راه می رفتم  منو با چادر دید


گفت: این چیه تو این گرما؟؟؟ آب پز نمی شی؟؟؟؟

[یکشنبه 1395/03/9] [08:35] [فاطمه ] کامنت