کودک درون من، اکتیو تشریف داره - دلنوشته 4


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

 دخترم هر وقت نقاشی میکشه توش باید یه خانوم دکتر هم بکشه

دیشب بهش گفتم یه نقاشی بکش بفرستم شبکه نهال برات پخش کنه

بیمارستان کشیده با یه خانوم دکتر تازه بالاش نوشته برای مامانی

لینک نقاشی

[پنجشنبه 1395/04/31] [09:38] [فاطمه ] کامنت