کودک درون من، اکتیو تشریف داره - دلنوشته 2


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

دیشب وقتی دخترم سریال یوسف پیامبر رو می دید داشت هندونه میخورد

یهو با صدای بلند گریه کرد منم زودی رفتم پیشش دیدم دستشو با چاقو بریده

خواستم بهش دلداری بدم گفتم:

وقتی داری یوسف پیامبر رو می بینی چاقو دستت نگیر آخرش این میشه دیگه

اونم عصبی می شد و صدای گریه ش بیشتر میشد

زخمش یکم عمیق بود همه لباساش خونی شده بود دلم بحالش سوخت

[سه شنبه 1395/04/29] [08:02] [فاطمه ] کامنت