کودک درون من، اکتیو تشریف داره - اخلاق خوب من


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

شما لپات چال داره من اعصابم

شما چشات سگ داره من اخلاقم  خخخخخ

والا تازگیا سگ اخلاق شدم کسی جرات نمی کنه باهام حرف بزنه

خودمم از خودم بدم میاد ببینم این وضع تا کی ادامه داره

[شنبه 1395/04/26] [01:59] [فاطمه ] کامنت