کودک درون من، اکتیو تشریف داره - دیگه بود و نبودش فرقی برام نداره


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

چقدر از هم دور افتادیم

احساس میکنم دیگه بود و نبودش برام فرقی نداره

دیگه حساس نیستم کجا می ره و با کی می گرده دارم افسرده میشم

صبح بی خداحافظی رفت

[پنجشنبه 1395/04/24] [03:20] [فاطمه ] کامنت