کودک درون من، اکتیو تشریف داره - دیگه بود و نبودش فرقی برام نداره

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

دیگه بود و نبودش فرقی برام نداره

چقدر از هم دور افتادیم

احساس میکنم دیگه بود و نبودش برام فرقی نداره

دیگه حساس نیستم کجا می ره و با کی می گرده دارم افسرده میشم

صبح بی خداحافظی رفت

 نوشته شده در  پنجشنبه 1395/04/24 ساعت 03:20   :توسط [فاطمه]   کامنت