تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - نقاشی انگشتی


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

دیشب با دخترم توی خونه تنها بودیم

حوصله هردومون سر رفته بود که توی نت یه نقاشی روی انگشت رو دیدیم

نشستیم مادر و دختر روی انگشت دست و پاهامون نقاشی کشیدیم خخخ

خنده بازاری راه افتاده بود

مثل این ندید بدیدها عکس گرفتیم و فرستادیم به همه


کلیک ، کلیک
[جمعه 1396/08/19] [10:12] [فاطمه ] دوستلار سوزی