تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - اولین جلسه خیاطی


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

دنبال مدرک خیاطیم هستم

برای مدتی باید برم آموزشگاه تا خیاطی حرفه ای یاد بگیرم

امروز اولین جلسه ست خیلی خوشحالم

مدرک بگیرم به همه شما که بیکارید کار میدم خخخخ

برام دعا کنید قول میدم خیات ماهر که شدم ارزون حساب کنم ^_^

[دوشنبه 1396/05/2] [08:21] [فاطمه ] دوستلار سوزی