تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - جایزه


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

دخترم از عید امسال شروع به نماز خوندن کرده و خیلی هم علاقه داره

روزه هاشم کامل میگیره و از اینکه برای سحری بیدارش نکنم از دستم ناراحت میشه

برای اینکه تشویق بشه باباش براش قول جایزه داده

امروز که برای سحری بیدار شدیم ازش پرسیدیم که جایزه چی میخوای؟

گفت بچه

هر دومون متعجب شده بودیم چون همش میگفت من هیچی جز بچه ازتون نمی خوام

ما میخواستیم جایزه رو عید فطر بهش بدیم

ولی مثل اینکه باید سال آینده جایزه رو تقدیمش کنیم

[جمعه 1396/03/19] [15:04] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری