کودک درون من، اکتیو تشریف داره - جای دندون


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

وقتی دخترت دست پسر عمه شو اینطوری گاز بگیره کلیک

شما چه جوابی داری بدی به خواهر شوهرت؟

همون لحظه آرزو کردم زمین دهان باز کنه و منو بکشه تو شکمش

پ.ن: حالا با خودتون میگین از همچین مامانی همچین دختری هم بار میاد دیگه

برداشته عکس جای دندون دخترش رو گرفته خخخ

[سه شنبه 1396/03/16] [23:17] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری