تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - کسی اعصاب نداره


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

قبلنا نه کامنتی تایید میکردم نه هر روز پست میذاشتم

کسی هم کاری به کامنتای تایید نشده م و آپ های دیر به دیرم نداشت

الان وقتی چند روز نیستم یا کامنت یکی تایید نمیشه قهر میکنه

ملت اعصاب ندارن  شایدم من زیادی خاطرخواه دارم خخخ

[شنبه 1395/10/25] [16:41] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری