تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - آدم برفی


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

انقد بدم میاد دست به برف بزنم  خیلی با سرما بدم

شب گذشته رفتیم بیرون برف بازی کردیم چون من دستام یخ کرده بود

نمی زدم همش میخوردم

دوستان ازم خواسته بودن آدم برفی درست کنم دستکش هم نداشتم

همینطوری درست کردم دستام هنوزم میسوزه کلیک

[دوشنبه 1395/10/6] [19:45] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری