تبلیغات


کودک درون من، اکتیو تشریف داره - زمستون سرد

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

زمستون سرد

دیشب خونه مامان بودیم هوا انقدر سرد بود که دیگه بخاری هم جواب نمیداد

منکه خونه پالتو پوشیده بودم و زیر پتو بودم

مامان میگفت بچه که بودیم زمستون میرفتیم حمام عمومی

موهامون هم که بلند موقع برگشتن تا میخواستیم برسیم خونه موهامون یخ میزد

دیگه خونه که میرسیدیم موهامونو خشک نمیکردیم یخ آب میکردیم 
 نوشته شده در  چهارشنبه 1395/10/1 ساعت 23:04   :توسط [فاطمه]   دوستلارین سوزلری